ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου - προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας η οποία γίνεται σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας - Επικοινωνία - Πληροφορίες

Το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία» (ΕΨΕ), οδός Μονής Πετράκη αριθμ. 4, Αθήνα 11521, τηλ. 210-7212828, fax 210-7214662, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Η ΕΨΕ επεξεργάζεται κυρίως προσωπικά δεδομένα των μελών της, των εκπαιδευομένων της, επιστημόνων που παρακολουθούν τη δράση της, συνεργατών, προμηθευτών καθώς και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας, πατήστε ΕΔΩ.

Εφόσον έχετε κάνει αίτηση προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλη ή εκπαιδευόμενοι της ΕΨΕ ή εφόσον εγγράφεστε προκειμένου να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις και επιστημονικές δράσεις μας ή εφόσον συναλλάσσεστε με την ΕΨΕ (π.χ. παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αγαθών), επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όπως, κατά περίπτωση, δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/επάγγελμα, ΑΦΜ κ.α.), δεδομένα βιογραφικού (σπουδές, σταδιοδρομία, κλινική εμπειρία, δημοσιεύματα κ.α.), δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,) κ.α. Σε περίπτωση αιτήματός σας για εκπαίδευση στην ψυχανάλυση, πέραν των δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει οι ίδιοι, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας που προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας - Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων εξυπηρετεί κατά περίπτωση τους εξής σκοπούς:

α) την εξέταση και την ικανοποίηση αιτήματός σας περί αποδοχής σας ως μέλους καθώς και την ενημέρωσή σας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως μέλoς σύμφωνα με το καταστατικό και τα θεσμικά κείμενα της ΕΨΕ

β) την εξέταση και την ικανοποίηση αιτήματός σας περί παροχής εκπαίδευσής σας στην ψυχανάλυση σύμφωνα με τους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της ΕΨΕ και τα πρότυπα εκπαίδευσης της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης καθώς και την ενημέρωσή σας ως προς την διαδικασία εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική σας πορεία.

γ) την συμμετοχή σας κατόπιν αιτήματός σας σε επιστημονικές εκδηλώσεις, την καταγραφή της παρουσία σας και την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης Νόμιμη βάση της επεξεργασίας για τους παραπάνω σκοπούς είναι η εξυπηρέτηση μεταξύ μας συμβάσεως και η ανταπόκριση στις νόμιμες υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από αυτήν, αλλά και από την γενικότερη δράση μας.

δ) την ενημέρωσή σας σε σχέση με δραστηριότητες και επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΕΨΕ στα πλαίσια των σκοπών της, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος - συγκατάθεσης εκ μέρους σας.

ε) την προώθηση των μη κερδοσκοπικών καταστατικών σκοπών μας, την απόδειξη της νομιμότητας της λειτουργίας μας, του έργου και της δράσης μας καθώς και της σύμφωνης με το καταστατικό λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων

στ) Πέραν των παραπάνω σκοπών, η ΕΨΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσωπικού, συνεργατών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στα πλαίσια υφισταμένων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της.

Αντίστοιχα, νόμιμη βάση της επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι είτε η εξυπηρέτηση συμβάσεως (περ. α, β, γ, στ) και η ανταπόκριση στις νόμιμες υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από αυτήν, αλλά και από την γενικότερη δράση μας, είτε η συγκατάθεσή σας (περ. δ), εφόσον μας την παράσχετε, είτε η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας (περ. ε) με απόλυτο πάντοτε σεβασμό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Σε σχέση με την συγκατάθεσή σας, ειδικότερα, είτε αυτή που μας έχετε τυχόν παράσχει, είτε αυτή που τυχόν απαιτηθεί να σας ζητήσουμε στο μέλλον και μας την παράσχετε για άλλους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της και χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στη σχέση σας με την ΕΨΕ ή στην τυχόν παρεχομενη από την ΕΨΕ ψυχαναλυτική εκπαίδευση.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει εγγράφως στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς στην παραπάνω αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

Αποδέκτες - Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα πλην των κατωτέρω αναφερόμενων αποδεκτών και της περιπτώσεως που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι:

- το προσωπικό μας και οι λοιποί συνεργάτες μας που τελούν υπό την εποπτεία μας μόνο για τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, δεσμευόμενοι για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας.

- σε περίπτωση παροχής ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης, ως προς τα προσωπικά δεδομένα σας που προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, μόνο τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- κατόπιν συγκατάθεσής σας, το ονοματεπώνυμό σας, η ιδιότητά σας ως μέλος ή εκπαιδευόμενος της ΕΨΕ, η επαγγελματική σας ιδιότητα, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το φαξ σας, αν μεν είστε μέλος αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΨΕ και δημοσιεύονται σε κατάλογο που αποστέλλεται στα μέλη, αν είστε εκπαιδευόμενος δημοσιεύονται σε κατάλογο που αποστέλλεται στα μέλη - κατόπιν συγκατάθεσής σας, το ονοματεπώνυμό σας, η ιδιότητα σας και η ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική σας διεύθυνση ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συναφείς ή συνεργαζόμενους με την ΕΨΕ επιστημονικούς φορείς για την ενημέρωσή σας σε σχέση με επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ. εκδηλώσεις, στη διοργάνωση των οποίων συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΕΨΕ.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, πλην της διαβίβασης του ονοματεπωνύμου σας, της ιδιότητός σας, της ταχυδρομικής ή/και ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης προς την Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση, που εδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία, κατόπιν συγκατάθεσής σας. Επίσης ενδέχεται να διαβιβάσουμε το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά σας και την ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, κατόπιν συγκατάθεσής σας, σε συναφείς ή συνεργαζόμενους με την ΕΨΕ αλλοδαπούς φορείς, εντός ή εκτός Ε.Ε., για την ενημέρωσή σας σε σχέση με επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ. εκδηλώσεις στη διοργάνωση των οποίων συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΕΨΕ.

Για την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων λόγω αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος πατήστε ΕΔΩ.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί ή για όσο τυχόν απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και στη συνέχεια διαγράφονται με τον ενδεδειγμένο και πλέον ασφαλή τρόπο. Σε περίπτωση αίτησής σας για εκπαίδευση στην ψυχανάλυση που απορριφθεί ή σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εντός μηνός από τη σχετική ενημέρωσή σας, εκτός αν προκύψει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους, για τον οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση που ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται μέχρι την τυχόν ανάκληση αυτής, εκτός αν προκύψει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους για τον οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά ή εκτός αν σας έχουμε γνωστοποιήσει διαφορετικό, βραχύτερο χρόνο διατήρησης των δεδομένων αυτών.

Ασφάλεια δεδομένων

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης - κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

Τα δικαιώματά σας

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες)

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας

ε) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αν νομική βάση αυτής αποτελεί η ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων δικών μας ή τρίτου ή αν αυτή λαμβάνει χώρα για ερευνητικούς-στατιστικούς σκοπούς

στ) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

Άσκηση δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας - και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες - θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Ειδικά θέματα

Φωτογραφίες

Κατά την παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΨΕ ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της ΕΨΕ, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΕΨΕ. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΨΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΨΕ για την διαγραφή του υλικού που σας αφορά, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος (cloud) Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά ενδέχεται για λόγους προστασίας τους να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Πολιτική απορρήτου ιστοσελίδας

Γενικές πληροφορίες

Από την ιστοσελίδα της ΕΨΕ συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα ως επισκεπτών ή/και χρηστών προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της ιστοσελίδας που οι ίδιοι επιθυμείτε καθώς και για λόγους επικοινωνίας στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών. Επίσης προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέγονται για ενημερωτικούς σκοπούς (εκδηλώσεις, δράσεις, υπηρεσίες) μόνο εφόσον ως επισκέπτης/χρήστης έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Ενδέχεται επίσης στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ΕΨΕ να τυγχάνουν επεξεργασίας, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, μέρος των δεδομένων σας για λόγους στατιστικούς.

Από την ιστοσελίδα της ΕΨΕ συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα εξής προσωπικά δεδομένα:

Απλοί επισκέπτες: Συλλέγονται δεδομένα που αφορούν την δραστηριότητα σας ως επισκεπτών προκειμένου για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησής σας στην ιστοσελίδα. Η καταγραφή αυτή πραγματοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics. Στα προσωποποιημένα στοιχεία σας η ΕΨΕ δεν έχει πρόσβαση παρά μόνο σε γενικά στατιστικά δεδομένα αυτών (δείτε το παράρτημα για τα cookies [Google Analytics cookies, cookie-agreed]).

Χρήστες μέσω της διαδικασίας εισόδου (log in): Ως μέλη ή εκπαιδευόμενοι της ΕΨΕ έχετε το δικαίωμα με την χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης να πλοηγηθείτε σε μη προσβάσιμες σελίδες από τους απλούς επισκέπτες. Για την λειτουργία αυτή, κατά την φυσική εγγραφή σας στα μητρώα της ΕΨΕ καταγράφουμε το ονοματεπώνυμο σας αλλά και το email σας για την δημιουργία του λογαριασμού (δείτε το παράρτημα για τα cookies [Session cookie, Persistent login cookie, Google Analytics cookies, cookie-agreed]). Σημειώνουμε ότι η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων εναπόκειται στους ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή εσφαλμένων στοιχείων, η ΕΨΕ διατηρεί τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού.

Για τη συλλογή της IP address καθώς και για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies βλ. πατώντας στις αντίστοιχες συνδέσεις. Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο υπό την ευθύνη και με τη συγκατάθεση των ασκούντων την γονική μέριμνα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας δεν απευθύνονται σε ανήλικους ούτε υφίσταται δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών στοιχείων ανηλίκων.

Αποδέκτες

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας δεν εμφανίζονται δημόσια, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας που δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Η ΕΨΕ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη και εν γένει προστασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Δικαιώματα

Ως επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο emai Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να ενημερωθείτε αν υπάρχει αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα και να έχετε πρόσβαση σε αυτά, ενώ μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από την λίστα των χρηστών όποτε το επιθυμείτε. Αναλυτικά βλ. τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Τα δικαιώματά σας» της Πολιτική Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

IP Addresses

Η ιστοσελίδα μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στον τερματικό εξοπλισμό σας (σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή όποιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής π.χ. ταμπλέτα ή κινητό) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Σκοπός τους είναι, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, να διευκολύνουν και βελτιώνουν την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας αναλόγως με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Τα αρχεία αυτά είναι διαφορετικά ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.α.). Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον web browser που χρησιμοποιείτε σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies, αν θα υπάρχει προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή αν δεν θα επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. Εάν επιλέξετε να μην αποδέχεσθε αυτόματα την χρήση cookies υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου για τους παραπάνω σκοπούς. Η εγκατάσταση cookies στο τερματικό σας από την ιστοσελίδα μας γίνεται είτε εφόσον είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει είτε κατόπιν ενημερώσεώς σας και εφόσον έχετε δηλώσει ότι συγκατατίθεστε στην εν λόγω επεξεργασία.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω Cookies:

Session cookie: Αποθηκεύεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες μετά τη σύνδεσή τους, ενώ διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

Persistent login cookie: Αποθηκεύεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες που ενεργοποίησαν την επιλογή "Να παραμείνω συνδεδεμένος" κατά τη σύνδεσή τους. Το συγκεκριμένο cookie διαγράφεται μόνο εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα (επιλογή "Αποσύνδεση" στο κεντρικό μενού).

Cookie-agreed: Χρησιμοποιείται για την προβολή του μηνύματος σχετικά με την αποδοχή των cookies και την αποθήκευση της επιλογής του χρήστη. Διαρκεί 100 ημέρες.

Google Analytics cookies: Ανήκουν στην κατηγορία third party cookies και αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο site μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες: Google privacy policy.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η ΕΨΕ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη σας.

Newsletter

Η ΕΨΕ αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο (newsletter) προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η εγγραφή στις λίστες γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας, αλλά και φυσικά κατά την διάρκεια συνεδρίων και συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο (unsubscribe) στο τέλος του email. Η ΕΨΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της ΕΨΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας - Τμήμα «Διάλογος»

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την ιστοσελίδα της ΕΨΕ αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της ιστοσελίδας. Η ΕΨΕ δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα.

Προσοχή: Τα μηνύματα που τυχόν αποστέλλετε στο Τμήμα «Διάλογος» εμφανίζονται δημόσια. Ως εκ τούτου σας συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τρίτα πρόσωπα στα μηνύματά σας.

Αξιολογήσεις επιστημονικών εκδηλώσεων

Η ΕΨΕ λαμβάνει αξιολογήσεις για συνέδρια και συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την άποψη των συμμετεχόντων επιστημόνων σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτές και για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Για τις αξιολογήσεις αυτές η ΕΨΕ συλλέγει την ηλεκτρονική διεύθυνση σας ως συμμετεχόντων, την οποία χρησιμοποιεί για την αποστολή σε εσάς συγκεκριμένου συνδέσμου προκειμένου για την συμπλήρωση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη μιας και δεν υπάρχει σύνδεση της ηλεκτρονικής σας με την αξιολόγηση που συμπληρώνετε.

Επικαιροποίηση της παρούσας

Η ΕΨΕ ενδέχεται να προβαίνει σε επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου - προστασίας προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής απορρήτου ιστοσελίδας κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στην εκάστοτε πολιτική απορρήτου - προστασίας δεδομένων που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της.

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε: «Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία» (ΕΨΕ), οδός Μονής Πετράκη αριθμ. 4, Αθήνα 11521, τηλ. 210-7212828, fax 210-7214662, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.