ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΕΨΕ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 18:30 έως 20:30

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΨΕ : Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (ΕΨΕ) δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την τεκμηρίωση και εδραίωση της ψυχαναλυτικής σκέψης, την διευκόλυνση των απαιτούμενων σύγχρονων ερευνητικών διαδικασιών όπως της πρόσβασης στην διεθνή βιβλιογραφία και τη σχετιζόμενη μεταφορά γνώσεων για τις τεχνικές κλινικές δεξιότητες.

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία ανέπτυξε τη συλλογή έργων της Βιβλιοθήκης κυρίως με δωρεές έντυπου υλικού των μελών της τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Παράλληλα η εξακολουθητική της διεύρυνση στηρίζεται στην αγορά νέων εντύπων, ολοκληρωμένων μονογραφιών ή περιοδικών εκδόσεων,  ώστε να ανταποκρίνεται ολοένα και πληρέστερα στις ανάγκες των χρηστών της.

Ο όγκος της συλλογής υπολογίζεται περίπου στους 2000 τόμους μονογραφιών καθώς επίσης και σε περίπου 100 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. Το φάσμα του έντυπου υλικού καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος της επιστήμης της ψυχανάλυσης το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις ψυχοπαθολογικές εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως αυτή κυρίως κατανοείται στο πλαίσιο της φροϋδιανής παράδοσης. Ας σημειωθεί πως πέραν των έργων των κλασσικών στοχαστών της Ψυχανάλυσης η βιβλιοθήκη απαρτίζεται από εκδόσεις που αφορούν την ποικιλότροπη και πολυσχιδή ανάπτυξη της Ψυχανάλυσης από την εποχή του ιδρυτού της έως σήμερα.

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία εκτιμώντας πως το πλούσιο υλικό της Βιβλιοθήκης  μπορεί να απασχολήσει ένα πλήθος μελετητών και εκτός του πλαισίου των μελών της καθώς μάλιστα πολλά από τα έργα που διαθέτει δεν υπάρχουν σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2010 να προχωρήσει στην καταγραφή και επεξεργασία του έντυπου αυτού υλικού στο Σύστημα Αυτοματισμού των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Η επεξεργασία του υλικού της συλλογής γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα και πρακτικές ενώ για την καταλογογράφηση του υλικού χρησιμοποιούνται οι Αγγλοαμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της ελληνικής γλώσσας σε διάταξη UNIMARC (format). Πρόκειται για κανόνες που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών καθώς επίσης και στην απόδοση και επιλογή των σημείων πρόσβασης σ’ αυτές.

Η ταξινόμηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION.

Για τη σύνταξη Καθιερωμένων Αποδόσεων στα ξενόγλωσσα βιβλία (που καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά) χρησιμοποιούνται κυρίως οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι των μεγαλύτερων Εθνικών Βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο καθώς επίσης και οι Καθιερωμένες Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (για τα βιβλία στα ελληνικά ή τα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα). Για την εξ αποστάσεως πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης με τη χρήση web browser έχει εγκατασταθεί ο server ΑΒΕΚΤ Ζ39.50.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (αναζήτηση πληροφοριών και δανεισμός) είναι δωρεάν.
Το κόστος για τις φωτοτυπίες εντός της Βιβλιοθήκης ορίζεται στα 0,05 Ευρώ ανά σελίδα.
Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και σπάνια βιβλία δεν φωτοτυπούνται και δεν δανείζονται εξαιτίας της φθοράς που προκαλείται.
Η φωτοαντιγραφή  των βιβλίων επιτρέπεται έως 20 σελίδες μόνο μετά από έγκριση του υπεύθυνου αναγνωστηρίου και εφ’ όσον η κατάσταση του τεκμηρίου το επιτρέπει. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών και σαρωτών.
Οι περιοδικές εκδόσεις δε δανείζονται και δεν φωτοτυπούνται.
Η Βιβλιοθήκη μπορεί εάν κρίνει απαραίτητο να αρνηθεί ή να πάψει την ιδιότητα μέλους της σε άτομα που τακτικά καθυστερούν να επιστρέψουν τα δανεισμένα βιβλία ή προκαλούν φθορές σε αυτά.
Την ιδιότητα μέλους της Βιβλιοθήκης την αποκτούν αυτομάτως όλα τα μέλη της Εταιρείας και είναι δωρεάν. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή τους είναι η προσκόμιση της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου είδους εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία της ταυτότητας και τον τόπο κατοικίας.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανειστεί έως 3 βιβλία για διάστημα 15 ημερών καθώς επίσης έχει το δικαίωμα να προβεί σε 15νθήμερη παράταση του δανεισμού για μια μόνο φορά.

ΔΩΡΕΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΩΝ

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας υποστηρίζει τη δωρεά βιβλίων και συλλογών με σκοπό το διαρκή εμπλουτισμό της συλλογής της. Αρχικά για την αποδοχή της δωρεάς επικοινωνεί ο δωρητής με την Εταιρεία ώστε να αποφασιστεί εάν η δωρεά θα γίνει αποδεκτή από το ΔΣ της Εταιρείας και με ποιους όρους. Έπειτα, ακολουθείται μια πρώτη καταγραφή της δωρεάς, ώστε η βιβλιοθήκη να εκτιμήσει το μέγεθος και την ποιότητά της. Σε κάθε περίπτωση όμως η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο καταγραφής, τα μέσα και τη χρονική διάρκεια που θα καταγραφεί η δωρεά.